ledenenvergadering 21-1-2019

Het bestuur van de Tennisvereniging Amelte nodigt u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op maandag 21 januari 2019 om 19.30 uur in het clubhuis.

 Agenda

 1. Opening.
 2. Mededelingen voorzitter
 3. Stand van zaken samengaan TV Amelte / NAM TV
 4. Ingekomen stukken.
 5. Notulen ledenvergadering 22 januari 2018 - bijlage
 6. Jaarverslag 2018 - bijlage
 7. Financieel jaarverslag 2018 - volgt
 8. Verslag kascommissie - volgt
 9. Benoeming Kascommissie 2019; samenstelling Kascommissie 2018

Henk Pastoor, Henk Aarden, reservelid Herman Schiphof

 1. Begroting 2019 - bijlage
 2. Vaststelling contributie 2019
 3. Verkiezing en benoeming bestuursleden:
 4.                 Aftredend: voorzitter Joop Wellen, niet herkiesbaar
 5.                 Aftredend: Sieger Götz, herkiesbaar
 6.                 Voordracht kandidaat voorzitter Arjen van der Meer
 7. Mededelingen voorzitter
 8. Rondvraag

De bijbehorende stukken als jaarverslag 2018, voorlopige begroting 2019 en het verslag van de ALV 2018 zijn samen met de agenda per mail verzonden aan alle bij ons bekende e-mail adressen.