contributie, ledenpas en kantinedienst

Hoe het jaar 2021 gaat verlopen weet niemand, maar ik hoop wel dat het anders zal zijn dan het afgelopen jaar.

In elk geval blijft de cntributie hetzelfde: senioren € 80 en jeugdleden betalen € 35 per jaar. 

Voor de leden die de penningmeester van de tennisvereniging Amelte hebben gemachtigd om de contributie en eventueel de afkoopsom kantinediensten jaarlijks te incasseren van hun bankrekening het volgende.

Ik ben voornemens aan de bank opdracht te geven om te incasseren op 5 maart 2021.

Ter herinnering nog even de incassogegevens.

Het incassokenmerk van de vereniging is NL07ZZZ400458980000.

Uw persoonlijk machtigingskenmerk is u eerder per mail al medegedeeld.

Voor het geval u onverhoopt niet akkoord bent met de gedane incasso heeft u 56 dagen (8 weken) de tijd om aan uw bank te vragen het bedrag terug te boeken. In dat geval vraag ik u uiteraard de contributie zelf alsnog over te maken.

Ik ben ten alle tijde bereid om eventuele vragen omtrent incasso en contributie te beantwoorden. Dit kan per telefoon op 0629738089 en per e-mail  wfeiken@gmail.com.

De leden die geen machtiging tot incasso voor de contributie hebben afgegeven, verzoek ik om de contributie voor 15 maart as. te betalen op bankrekeningnummer NL36RABO0302861343 op naam van tennisvereniging Amelte.

Leden met een intro abonnement worden belast met het daarvoor geldende contributiebedrag.

Leden die behoren tot de TOA behoeven t.a.v. het betalen van contributie niets te doen. De sport en ontspanningsvereninging NAM betaalt deze rechtstreeks aan TV Amelte.

Ledenpas

De KNLTB is vorig jaar begonnen met het niet meer verstrekken van nieuwe ledenpassen per  jaar. De pas die u in 2019 of later heeft ontvangen was vorig jaar ook geldig en blijft dat ook voor het jaar 2021. Dus u krijgt geen nieuwe pas voor dit jaar en waarschijnlijk ook niet voor verdere jaren. De bond denkt na over digitale ledenpassen, maar zover is het nog niet.

Kantinedienst

De regels voor de kantinedienst zijn met ingang van vorig jaar 2020 totaal anders geworden. Daar heeft u vorig jaar al de nodige nieuwsbrieven over ontvangen en er zullen nog meer volgen om alles in goede banen te leiden.

Seniorleden die op 1 april as.de leeftijd van 75 jaar nog niet hebben bereikt doen  kantinedienst. Als u dat niet wilt, kunt u die verplichting afkopen voor € 35.-- ** per jaar door voor 15 maart as. dit bedrag over te maken op de bankrekening van TV Amelte NL36RABO0302861343.

** Gelet op de gang van zaken vorig jaar en de onzekerheden hieromtrent in 2021 heeft het bestuur besloten de afkoopsom voor dit jaar te bepalen op € 17,50.

Over de verdere organisatie van kantinedienst etc. krijgt u zodra daar meer duidelijkheid over is, de nodige informatie.

Assen, februari 2021

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Wolter Feiken, penningmeester/ledenadministratie