Ledenvergadering 2018

Het bestuur van de Tennisvereniging Amelte nodigt u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op maandag 22 januari 2018 om 19.30 uur in het clubhuis.

AGENDA

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken.
 4. Notulen ledenvergadering 23 januari 2017.
 5. Jaarverslag 2017.
 6. Financieel jaarverslag 2017.
 7. Verslag kascommissie.
 8. Begroting 2017.
 9. Verkiezing en benoeming nieuwe bestuursleden.

           Vacature: TC

           Vacature: penningmeester, Wolter Feiken, aftredend en  herkiesbaar.

           Vacature: CRT, Mariette Blouw, aftredend en herkiesbaar.

           Vacature: Voorzitter jeugdcommissie, Nils van Es aftredend en herkiesbaar.

     10.  Kascommissie:

            Huidige samenstelling: Henk Pastoor en Henk van Os

            Reserve lid: Henk Aarden

            Afredend: Henk van Os

 1. Stand van zaken fusie Nam/Amelte
 2. Stand van zaken parkvernieuwing
 3. Rondvraag

 

   Tegenkandidaten en/of kandidaten bij agenda 9 genoemde functies kunnen

   zich tot 1 week voor de vergadering schriftelijk dan wel per email melden bij  

   de secretaris. J.M. Gotz, Kastanjelaan 4, 9401 LR, Assen.

   De vergaderstukken zijn na 15 januari op aanvraag verkrijgbaar bij de

   Secretaris via mail jmgotz@home.nl